INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
db MAR
Probíhá mohutná kampaň města k programu rozvoje dostupného bydlení (FDB), obrany občanů před "zlými developery a vlastníky bytů".

Ti prý šroubují nájmy do závratných výšin.
Po zastavení přípravy zákona o sociálním bydlení v parlamentu se pražská levicová koalice před téměř dvěma lety rozhodla přijít s vlastním programem "dostupného bydlení". Z rozpočtu města na něj už tehdy vyhradili pár miliard korun. A připravují z něj i výstavbu prvních dvanácti bytových domů.
Dva z nich jsou i na území Hostivaře v Praze 15.
Prozkoumali jsme detaily tohoto programu. Bude nejen investičně, ale také provozně velmi nákladným experimentem.
I nebezpečím pro normální městské nájemníky. 

Podle toho, jak jsou nastavena kritéria programu rozvoje dostupného bydlení, považujeme plán na rozsáhlou výstavbu nových městských bytů, s výjimkou bydlení pro seniory, za zcela předčasný. 

Proč?
stat mini

Rozsah městských bytů fondu FDB (Fond dostupného bydlení) je definován v preambuli jeho Statutu z roku 2016. Prioritní skupiny občanů, pro které je fond určen, popisuje jiný dokument, a to Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ (PRAVIDLA ZDE) z loňského prosince. 

Byty svěřené městským částem (35 tisíc bytů) do tohoto programu nepatří.

Patří mezi ně ty městské byty, které byly vybudovány nebo jsou provozovány s využitím veřejných prostředků a ve kterých je zároveň nájemné „regulované“ na nižší než tržní úrovni (citace z preambule Statutu)
Tyto dvě podmínky statutu Fondu dostupného bydlení tak splňuje drtivá většina stávajících městských bytů.
Městských bytů v programu je tak už dnes až 7 tisíc. 

Co je také napsáno v NOVÝCH PRAVIDLECH PRONÁJMU městských bytů z konce roku 2016?

O pronájmu bytu rozhoduje rada hlavního města Prahy. Pronájem bytu, ani jeho prodloužení, není nárokové i při splnění všech podmínek.

Prodlužování dříve uzavřených smluv již bude probíhat podle těchto nových pravidel.

Prioritní skupiny osob:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v sociální tísni
 • vybrané profese (pozn.: státní a magistrátní zaměstnanci)

s tím, že způsob podpory, t.j. zejména získání přednosti při pronájmu a snížené nájemné, ale také soubor podmínek, je specifický pro každou skupinu (celý dokument nových pravidel zde)U každé prioritní skupiny najdete podmínky, která stojí za povšimnutí.

Ti ostatní:

 • ostatní nájemci (ti, co nepatří mezi výše uvedené prioritní skupiny) - oddíl VII. - musí, pro prodloužení nájemní smlouvy o 2 roky, splnit všechny tyto podmínky:
 1. nájemce, ale ani žádný z příslušníků jeho domácnosti, není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu s výjimkou případů, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užíval
 2. nájemce, ani žádný z příslušníků jeho domácnosti, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, kterou si zakoupil/i, s výjimkou případů, kdy náklady na pořízení takové nemovitosti jsou výrazně nižší, než náklady na pořízení nemovitosti určené k bydlení
 3. nájemce byt řádně užívá a plní povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů a z ujednání obsažených v nájemní smlouvě
 4. nájemce, na vyžádání OBF MHMP, dodá doklad o výši měsíčních finančních příjmů všech členů domácnosti za posledních 12 kalendářních měsíců, u OSVČ poslední podané Přiznání k dani z příjmu
 5. nájemce dodá prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů
 6. nebylo zjištěno, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje

   Nájemné bude stanoveno ve výši schválené Radou HMP.

Podmínka č. 4 stojí zvláště za povšimnutí.
O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje rada města. Na prodloužení nájemní smlouvy nemá nájemce nárok ani při splnění všech podmínek.
Kde se také nalézá hranice příliš vydělávajícího nájemce, bude tedy pouze na úvaze radních? Nájemce se, každé dva roky, jen pár měsíců před koncem nájmu dozví, zda jeho plat (i členů jeho domácnosti) "prošel". A ani jinak nezlobil, a může tedy, díky hodným radním, bydlet další dvě léta i dál v městském bytě.

Podmínky pro prodloužení nájemní smlouvy se u téměř všech městských bytů novými pravidly změnily.

Efekty pravidel ale nelze dodnes zcela předvídat, protože se je město neodvážilo použít. I přesto, že platí už téměř dva roky.


Bude-li totiž město chtít jím schválená pravidla pro pronájem bytů skutečně seriózně ověřovat (jak u všech prioritních skupin, tak i ostatních nájemců), vyvolá tím potřebu nárůstu administrativy a dílem i detektivní práci. Téměř u všech skupin se např. objevuje vstupní kritérium: "žadatel se ocitl v tíživé bytové a sociální situaci, kterou nezavinil svým jednáním (např. tím, že prodal/daroval byt v osobním vlastnictví; převedl byt v družstevním vlastnictví na jinou osobu; uvolnil byt za odstupné apod.)". Ověřit, zda žadatel dříve převedl či nepřevedl družstevní podíl na jinou osobu nebo uvolnil nebo neuvolnil byt za odstupné je práce pro detektiva v terénu a ne pro úředníka z kanceláře. 

Až výsledek, po roce či dvou skutečné aplikace podmínek teprve ukáže, kolik normálních nájemců bude nuceno stávající byty opustit. Není totiž zřejmé, kolik žadatelů z prioritních skupin bude podmínky pro pronájem bytu vůbec schopno splnit? Pokud by se uvolnilo více bytů, než bude žadatelů z prioritních skupin, pro koho by se pak, nyní připravované nové bytové domy, vůbec stavěly? Pro ty nové pracovníky města, kteří budou u žadatelů zkoumat dodržování složitých podmínek tohoto programu?

A kam půjdou ostatní nájemci, kterým nebude prodloužen nájem?
Půjdou na městskou část, ve které dosud bydleli v městském bytě? Nebo do dražšího, soukromého bydlení? Nebo se z Prahy odstěhují?

Nájemné v bytech prioritních skupin je méně než poloviční, co u ostatních nájemců. Větší administrativa a nižší výnosy města z pronájmů tak přinesou tlak i na jeho rozpočet, sekundárně zřejmě i na rozpočty městských částí. Také není jasné, zda město bude naléhat na městské části, aby sjednotily svá pravidla s těmi městskými? Například městská část Praha 15 schválila, mnohem liberálnější, zásady pro pomoc občanům v bytové nouzi již v roce 2013. Zásady tehdy byly, před jejich schválením, měsíce konzultovány se správci objektů, referenty a sociálními pracovníky. Jejich aplikace žádný tlak na výstavbu nových bytů nevyvolala. A také nebylo nutné přjímat další pracovníky pro jejich administrativu.


Po dvou letech se však ukázalo, že město se zřejmě zaleklo svých nových, ale platných pravidel pro pronájem bytů. Dodnes je totiž ignoruje a podle nich nepostupuje. Zřejmě proto, že by o pronájem přišlo hned několik tisíc rodin "normálních" nájemců.
A s tím si už pražská koalice před volbami asi netroufla experimentovat. 

Je tak fond dostupného bydlení jen velkou bublinou a předvolebním trikem?

Či jde o přípravu na jiné využití připravovaných bytových domů z tohoto programu?

Nebo se prostě s aplikací nových pravidel pro pronájem městských bytů jen čeká, až proběhnou komunální volby?

Věc budeme i dále sledovat.

Michal Frauenterka a Redakce iZÍTRA.info
aktualizovaný článek z června 2017

související článek:

MÍSTA PRO BYTOVÉ DOMY Z FONDU DOSTUPNÉHO BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

MĚSTSKÉ GHETTO? - PRAŽSKÝ EXPERIMENT V TROJMEZÍ

Hlavní město Praha  MARAŤÁK 
pozemek parc. č. 1186 – k. ú. Hostivař 
 db MAR
   
MČ Praha 15   ROH UL. PRAŽSKÁ A U ŠTĚPU
pozemky parc. č. 504/2 a 504/14, k. ú. Hostivař 
DB PRA 
   
MČ Praha 15  NA PLÍSKAVĚ 
pozemek parc. č. 266/1, k. ú. Hostivař 
vydáno stavební povolení na dům seniorského bydlení
19 DUM SENIORU

 Další lokality pro bytové domy v sousedství: Záběhlice - parc.č. 3047/53 a 3047/55, Chodov - parc.č. 2662/2, 2662/21, 2662/18, 2662/19

zdroj dat: web HMP a MČ Praha 15
fota: redakce


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst metropolitni plan ban tst prazske hospodareni

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 25.5.2020

Svátek má Viola, zítra Filip

Nejbližší místní události

ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark