INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
11 kruh obj
Pro podnikatele, ale zejména pro ty, kteří se před blízkými komunálními volbami rozhodují vzít (či nevzít) na sebe odpovědnost za správu obce, je určen tento článek. 
Jak uvedeme níže, nově implementované zákony do českého právního řádu už do značné míry determinují svobodnou vůli a právo občana sdružovat se v politických stranách či vykonávat veřejnou funkci zastupitele.
S jejich aktivitami politickými, či jejich zájmem podílet se na správě věcí veřejných prostřednictvím svého členství v orgánech obce, jsou totiž nově spojeny s povinnostmi, které se již netýkají jen jich samotných, ale i jejich rodin i širšího příbuzenstva.
A v některých případech nejenom po dobu jejich angažmá, či krátce po něm, ale doživotně.
Novelizace několika zákonů přinesla nové povinnosti, které, společně s těmi stávajícími, tvoří velmi hutný právní koktejl. Koktejl je doplněný novými ingrediencemi, které už tak ne zcela zřejmý rozsah odpovědnosti rozšiřuje o povinnosti nejen pro samotného zastupitele, ale i dalších subjektů, které s ním vstupují do běžných dennodenních vztahů. 

Od bank až po zastavárny, od manželky a děti, někdy až po širší příbuzenstvo.

Právní koktejl povinností zastupitele:

1. Pravidlo péče řádného hospodáře je upraveno v § 159 odst. 1 současného občanského zákoníku: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Už toto zákonné ustanovení může být základem trestněprávní odpovědnosti zastupitelů. Zákon sice nevyžaduje, aby byl každý odborníkem na úplně všechno, ale uplatňuje zásadu, že pokud někdo něčemu nerozumí, musí si to uvědomit. A obstarat si například odborný posudek, aby mohl v dané věci rozhodnout.

2. Povinnosti obce se přímo rovnají povinnostem jejích orgánů (zastupitelstva, rady, ….). A to jak před zákony, ale i před dřívějšími usneseními svých vlastních zastupitelstev. A tak porušení vlastních, i velmi dávno provedených (a nezrušených) usnesení obce, je považováno také za porušení zákona. Neznalosti zákona, ani dřívějších usnesení orgánů obce, zastupitele před odpovědností neomlouvají. (více také zde)

Nejběžnější porušení těchto povinností v našich zákonech směruje na trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 zákona č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník), a trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 tohoto zákona).

3. Střet zájmů zákon č. 159/2006 Sb. 

159 mini
Obecné povinnosti zastupitele plynoucí zejména ze třech paragrafů tohoto zákona o střetu zájmů (uvedeny zde) jsou známé zejména ve vztahu k možnému osobnímu prospěchu plynoucímu z rozhodnutí orgánů obce (zastupitelstva, rady, …).

Součástí definice střetu zájmů je však za nepřípustné označeno i takové jednání zastupitele, které zamezuje jeho škodě, v případě zejména členů rady (tzv. veřejní funkcionáři) je nepřípustné jednání, které zamezuje snížení jejich majetkového či jiného prospěchu či jejich újmě (a omezeného okruhu adresátů).  

S ohledem k tomu, že základní povinností zastupitele je také mít v obci trvalé bydliště, může být i na pohled banální rozhodování zastupitelů či členů obecní rady už za hranou zákona. Například v případech, kdy předmětem rozhodování není věc spojená s celou obci, ale jen s její částí – tou, kde zastupitel, a jen pár dalších občanů, žije.

Tím výčet nebezpečí nekončí. Zejména tzv. veřejní funkcionáři si musejí dávat pozor i na své denodenní úkony ve vztahu k získání možných výhod z jejich jednání plynoucích (více zde).

V zákoně jsou jako veřejní funkcionáři definováni, mimo jiné, i všichni členové obecních rad. Ale i další zastupitelé, kteří sice nejsou radními, ale jsou pro výkon své funkce "uvolněni". Mimo nich také například i většina ředitelů obecních škol a dalších obecních organizací, členové jejich řídících, dozorčích rad i kontrolních orgánů, vedoucí úředníci obecních úřadů, .. apod.

Oznamovací povinnosti

Ve stejném zákoně se nově rozšířila také povinnost oznamovací, t.j. podat čestné prohlášení, složené z podrobného oznámení o osobním zájmu, o příjmech, o darech a závazcích, o činnostech i o majetku, který vlastní. (přehled zde)

Čestné prohlášení je obecně podrobný, druhově rozlišený, přehled o konkrétní osobě (o veškerém nemovitém majetku i ve spoluvlastnictví či ve společném jmění manželů, o všech cenných papírech, o movitých věcech, včetně peněz na účtech, v jistých případech už s hodnotou od 50tis. Kč, závazků souhrnně nad 100tis. Kč, darů či výhod nad 10tis. Kč ročně, … atd.).
Zároveň v případě pochybností platí, že je třeba přiznat například i sbírku známek či obraz, pokud by jejich hodnota mohla být už „za hranou“ limitů zákona.

Za veřejné funkcionáře, kteří mají povinnost čestné prohlášení podávat, jsou nově zařazeni také ti, kteří mají právo například za obec platit více, než 250tis. Kč či rozhodují ve správních řízeních. I ti, kteří za obec rozhodují (např. v komisích) o veřejných zakázkách. Při výkladu těchto několika podmínek je také otázkou, zda pod oznamovací povinnost už „spadají“ i řadoví zastupitelé. Zvláště v malých obcích se totiž o zadání veřejné zakázky často rozhoduje až v zastupitelstvu.

Je téměř nepodstatné, jaké finanční hranice jsou nyní předmětem oznamovací povinnosti. Ty lze poměrně jednoduše, novelou zákona, měnit.

Obsah čestného prohlášení dotčeného občana se vkládá do veřejného registru. U některých je přístup k jejich datům z registru drobně ztížen, obecně jsou ale přístupná bez omezení. Zejména zloději musejí mít z takové veřejné databáze radost. Nepůjdou naslepo.

Další povinnost pro zastupitele, podnikatele i firmy:

4. Politicky exponovaná osoba  (PEP - politically exposed person) – zákon č.253/2008 Sb.

253 mini
Udaným smyslem zákona je zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu. A vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

Politicky exponovanou osobou je, mimo dalších:

fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem. 

Výklad osoby v našem místním, regionálním významu, se zřejmě zatím rozumí jen starosta a například předseda regionálního sdružení politické strany. Jak starosta, tak i předseda regionu téměř jakékoli běžné politické strany je ale jen představitelem kolektivního orgánu. V případě obce „jen“ jedním členem rady se stejnými právy, v případě předsedy regionu politické strany členem regionálního orgánu se stejným rozhodovacím právem, jako jeho ostatní členové. Proto si myslíme, že se výklad rozsahu osob zřejmě bude v čase ještě vyvíjet.

PEP OB
Politicky exponovanou osobou je ale také starostovi či předsedovi regionálního sdružení strany osoba blízká
(kdo jí je, najdete zde).
Jak se jednou z občana stane politicky exponovaná osoba (tzv. PEP), je jí zřejmě doživotně. Již dnes je těchto osob v Čechách jistě již desetisíce. Většina z nich PEPové jsou, aniž by si to zřejmě uvědomovali. 
PEP PO mini

Ten, kdo bude mít povinnost se k politicky exponovaným osobám (PEPům) chovat jinak, než k těm ostatním, jsou desetisíce firem a institucí. Od bank až po zastavárny (seznam zde)Jaký je, a především bude, přístup firem a institucí k PEPům, se teprve ukáže. 

Jak PEPu poznat? 
Kdekdo například našeho starostu zná u nás na Patnáctce. Ale znají ho třeba v Krnově? Nebo v Lisabonu? A jeho rodiče, prarodiče, děti, vnuky, sourozence, manželku, zeťe, snachu, tchýni, společníka ve firmě, …. a další, kteří díky jeho dnešnímu angažmá na radnici už dnes PEPové jsou? A kdyby ve výkladu zákona přibyli i všichni radní a jejich široké příbuzenstvo?

PEPu prostě, až na veřejně známé výjimky, firmy nepoznají. Podle zákona ale už mají povinnost svého zákazníka "proklepnout".

Pro zákazníka (potenciální PEPa) platí, že bude muset firmám na jejich vyžádání dokládat, že peníze, kterými platí za movitou nebo nemovitou věc, nabyl legálním způsobem. Podobné je to u věcí, které již má a hodlá je např. pojistit. Či prodat. Je potom otázkou, zda se nakonec firmy, pod hrozbou pokut v řádech miliónů korun, budou z opatrnosti chovat ke každému zákazníkovi, jako by PEPa byl.

Protože jde o obchody už nad 1 tis. EUR (dnes 25,5tis. Kč), je zřejmé, že se firmy budou muset připravit na 
celkem běžnou, a drahou, prověřovací agendu. A také na dlouhou archivaci dat z tohoto prověřování (10 let). 

Stokrát nic umořilo osla

Soubor těchto zákonných opatření, působících v celku, se nám už zdá jak z jiného světa.
Světa, ve kterém vstoupit do místního zastupitelstva, zasednout v radě obce, nedej bože stát se starostou, znamená zásah do soukromí v takové míře, že se už dnes můžete bát zlodějských band.
A občanská aktivita, i jen v zastupitelstvu či radě malé obce, bude znamenat velmi nejisté právní postavení i vůči běžnému rozhodování.

A pokud to dotáhnete až na starostu, Vaše rodina bude zasažena doživotním stigmatem podezřelých osob.

Podnikatelé budou draze lustrovat své zákazníky, zajištěné dokumenty archivovat a chránit (k tomu už byl také novelizován další zákon, o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. - pro veřejné instituce, ale i pro fyzické a právnické osoby). 

Je vlastně otázkou, zda celek postupných zásahů do soukromí občanů i podnikatelů nejsou vlastně chtěná opatření k totálnímu dozoru,
ale hlavně k docílení permanentního ohrožení. 

A zda-li to vše, co bylo v poslední době schváleno, nakonec nepovede, podle starého českého rčení „Stokrát nic umořilo osla“, k postupnému vyklizení veřejného prostoru? Na to si budeme muset ještě chvíli počkat, některé části právního koktejlu platí teprve týden. 

Je chyba, že tento odporný zákonný koktejl dosud nebyl jako celek předmětem ústavní žaloby. Neznáme typičtější příklad zásahu do občanských práv.

Michal Frauenterka a redakce iZÍTRA.info

zdroje: web parlamentu ČR, zakonyprolidi.cz, JUDr. Petr Toman, právní prostor

další článek k tématu:

p volba ban

PŘÍMÁ VOLBA – čistka zastupitelské demokracie?

 

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 25.2.2021

Svátek má Liliana, zítra Dorota

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark