INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
vrt vid1 mini
Jak jsme avizovali v předchozím článku z 2. dubna, včera jsme na Magistrát hlavního města Prahy
podali připomínky k probíhající aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
 
V tomto řízení jde zejména o polohu koridoru vysokorychlostní železnice přes území Prahy 15 a výrazně se dotýká jak území Hostivaře, tak i Horních Měcholup. Níže v tomto článku najdete jak jednotlivé připomínky, tak i krátký komentář ke každé z nich.
Jedná se ale „jen“ o připomínky veřejnosti. Proč? 

Rada MČ Praha 15 nenašla shodu na podání stanoviska, které by v probíhajícím řízení jistě mělo vyšší váhu. A tak nepodala žádné.

O důvodech, proč se příslušní zástupci starosty pro dopravu a územní rozvoj (oba Zelení) rozhodli toto řízení ignorovat, můžeme jen spekulovat. Nic se nedělo ani potom, co jsme na končící termín pro podání stanoviska či připomínek upozornili.

Mohli jsme udělat jediné. Vytvořit připomínky „za veřejnost“ sami. K našim připomínkám se připojili někteří zastupitelé, kteří jsou členy dopravního výboru i komise územního rozvoje Prahy 15 (ing. Petr Neumann, ing. arch. Igor Filipovič), Milan Wenzl i Doc. Pavel Petrovič.

Pokud se i Vám zdají naše připomínky jako podstatné, dejte nám prosím vědět Vaši účast na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Širší zájem zastupitelů i občanů může mít v dalším projednávání trasy a výstavby rychlovlaku svou váhu.

Děkujeme

Jan Beran, Michal Frauenterka, Spolek Bosákovník a redakce iZÍTRA.info

Pozn.: níže najdete také videa ilustrující hlukovou zátěž i zvukový ráz při vjezdu do tunelu. V závěru článku najdete též celý dokument podaných připomínek.

PODANÉ PŘIPOMÍNKY:

Formálně se řízení o trase rychlovlaku v aktualizaci Zásad nazývá „Koridor územní rezervy Jižní vstup Rychlého spojení“. Proto jsme se v připomínkách drželi předepsaných formulací. 

Připomínka č. 1:

řešit provedení trasy Rychlého spojení (RS1) v úseku mezi ulicí Rabakovskou a křížením s ulicí Novopetrovickou výhradně v souvislé tunelové variantě.

Komentář k připomínce:

Z předkládané trasy koridoru Rychlého spojení, navrženého do aktualizace č. 2 Zásad, jednoznačně neplyne, že v úseku mezi ulicí Rabakovskou a oblastí křížení s ulicí Novopetrovickou bude trasa vedena výhradně v souvislém tunelu bez využití zářezu či jiného povrchového řešení. Protože se ani ve veřejně dostupných přípravných dokumentech stavby Rychlého spojení neobjevuje jen výhradně tunelová trasa, navrhujeme z opatrnosti doplnění, které by dosud zřejmě zvažovaná variantní řešení eliminovala jen na řešení tunelové.

Připomínka č. 2:

zajistit koordinaci stavby Rychlého spojení v úseku jeho souběhu s etapou městské radiály, tzv. Hostivařské spojky, na ulici Rabakovské (úsek VPS 16/DK/15) tak, aby její realizace v plánovaných parametrech nebyla stavbou Rychlého spojení dotčena.

Komentář k připomínce:

Etapy tzv. Hostivařské radiály, tj. souboru staveb silničních (4pruhých obchvatů) několika městských částí, propojených do celku od Městského silničního okruhu v Hostivaři až po etapu č. 511 Silničního okruhu kolem Prahy, jsou ve stávajícím územním plánu hl. m. Prahy zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby městské infrastruktury. Navržená trasa koridoru Rychlého spojení však, zejména v úseku ulice Rabakovské, s úsekem Hostivařské radiály (veřejně prospěšná stavba VPS 16/DK/15) přímo koliduje. Proto navrhujeme, aby úkolem pro podrobnější územně plánovací dokumentaci bylo výslovně uloženo vyřešit tuto kolizi bez újmy na technickém provedení této také veřejně prospěšné stavby.

     
 vrt vid1 vrt vid2 CCI1342017
ILUSTRAČNÍ VIDEA 
ÚPLNÝ TEXT PODANÝCH PŘIPOMÍNEK
   
Základní komentář k připomínkám č. 3 až č. 6

Ve výroku navržené formulaci v části a) úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci je obecně navrženo „respektovat přírodní a urbanistické hodnoty území“. Dovolujeme si naším doplněním navrhnout (jak je uvedeno níže) specifikaci této části výroku, a to z těchto důvodů:

Obecně s vysokorychlostní železnicí s provozními rychlostmi 200 až 250 km/hod., ale i s jejími přechody z nadzemního do tunelového úseku v blízkosti obydlených území, nejsou v ČR zkušenosti. Navrhujeme, aby se raději, nad obvyklou mez Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, formulovaly požadavky, které české či pražské vyhlášky regulující výstavbu nemohly dosud vzít z praxe v potaz. Jedná se zejména o opatření protihluková a v tomto případě i opatření proti hlukovému rázu.

Připomínka č. 3:

technické provedení Rychlého spojení v úseku mezi stanicí Zahradní město a zaústěním do tunelu u Rabakovské ulice řešit protihlukovou a protirázovou úpravou

Komentář k připomínce:

S ohledem na umístění koridoru v území východně od budoucí stanice Zahradní Město je zřejmé, že trasa bude nadúrovňově přetínat stávající železniční tělesa a část nyní zalesněného území v okolí Slatinského potoka a teprve následně klesat k ulici Rabakovské do tunelové části této trasy. Nadúrovňový úsek bude vzdálen od obytné zástavby Na Groši méně než 300m a jen dílčí protihlukové valy stávající železniční tratě nebudou zřejmě účinné.

Připomínka č. 4:

technické provedení Rychlého spojení v úseku u zaústění u ulice Novopetrovické řešit protihlukovou a protirázovou úpravou.

Komentář k připomínce:

Velmi podobná situace nebezpečí hlukové zátěže i hlukového rázu bude i u druhého zaústění trasy do tunelu u ulic Novopetrovické a Hornoměcholupské, kde vzdálenost od obytných ploch bude dokonce zřejmě kratší než 100m.

Připomínka č. 5:

vymístit stavební činnost i staveništní dopravu mimo obydlené oblasti Hostivaře a Horních Měcholup.

Komentář k připomínce:

Není nám známo, na kolika místech v Praze 15 budou zřízena staveniště. Je ale zřejmé, že v tomto území půjde o několikaletou, převážně tunelovou stavbu o délce cca. 5km, ze které bude nezbytné odtěžit a hlavně odvést min. 500.000m3 zeminy. To znamená min. 50.000 cest nákladních automobilů ze stavby na úložiště. I proto, znovu z opatrnosti, si dovolujeme navrhnout, aby v úkolech pro podrobnější územně plánovací dokumentaci bylo výslovně zmíněno vymístění stavební činnosti i staveništní dopravy mimo obydlené oblasti Hostivaře a Horních Měcholup.

Připomínka č. 6:

prioritně využít výkopovou zeminu tunelu na vytvoření protihlukových valů Městského silničního okruhu u jeho napojení na Štěrboholskou radiálu a jeho budoucího křížení s ulicí Rabakovskou.

Komentář k připomínce:

Poslední návrh chápejte prosím spíše jako podnět či přání, které s touto, pro občany Prahy 15 více obtěžující, i když snad celostátně prospěšnou, stavbou přímo souvisí a její využití by snad mohlo cenu stavby i snížit.
    Navrhujeme, aby odtěžená zemina byla prioritně využita k vybudování ochranných protihlukových valů poblíž míst, kde bude ze zaústění tunelu odvážena. Jedná se zejména o její možné využití při vybudování valu u Městského silničního okruhu u jeho napojení na Štěrboholskou radiálu, kde je díky blízkosti „Lanového mostu“ tato trasa okruhu vedena na náspu značně nad stávajícím terénem. Další lokalitou, vhodnou pro vytvoření protihlukového valu z odtěžené zeminy se nám také jeví i okolí nadzemní části tratě jižně od zaústění u ulice Novopetrovické pro odhlučnění obytné zástavby vzdálené i méně, než 200m. 

rych main mp MINI PRIP r
NÁŠ PRVNÍ ČLÁNEK
O RYCHLOVLAKU
 

AKTUALITA
 NECHCEME RYCHLOVLAK 
POD NAŠIMI DOMOVY
aneb
ÚPRAVA KONCEPCE
DOPRAVY V PRAZE 15

23. července 2018
 

A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 25.2.2021

Svátek má Liliana, zítra Dorota

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark