INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
Botic velky
Skutečné řešení protipovodňových opatření v Hostivaři dopadlo „jako vždycky“.

Po povodních silné proklamace, několik málo miliónů použitých z EU na odstranění přímých škod (silnice, mostky).

V roce 2014 realizovaná, a správci Botiče (hlavní město Praha) odevzdaná celistvá studie možných protipovodňových opatření pro Hostivař a jedna malá dotace pro MČ Praha 15 na pořízení dočasných mobilních protipovodňových zábran pro dílčí úsek ulice U břehu. A dál - nic.
Na roky 2015 a 2016 není v rozpočtu HMP vyhrazena na odstranění nebezpečí před povodní ani koruna a vodohospodářské poměry se od června 2013 nijak nezměnily. Naopak.
A o tom zejména je tento článek.

Koncepčně se jistou dobu chovala MČ Praha 15. Vypracovala komplexní studii protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. Dotáhla po šesti letech jednu protipovodňovou etapu (D1) do stavebního povolení, ale na dotaci z fondů EU z Prahy nedosáhla (pozn.: dodnes není vyřešeno její oprávněné odvolání do Výzvy OPPK z roku 2014). Aktuální situace = zastavení rozpracovaných etap D2 a D5 novým vedením MČ Praha 15 a převedení projektové dokumentace etapy D1 na Technickou správu komunikací, která stavební povolení využije jen pro cyklostezku a zbytek projektu, tedy právě protipovodňové opatření, spadnou do koše.

Hlavní město Praha nerozpracovalo v Hostivaři ze studie ani jednu protipovodňovou etapu (D3, D4 a D6).
Na roky 2015 a 2016 v rozpočtu HMP není vyhrazena na tyto etapy ani koruna.

Lesy hl. m. Prahy jako správce Botiče zavedly non-stop dispečink na hrázi hostivařské přehrady a jeho nové vedení přijalo za princip systém preventivního odpouštění. Obecně ale důsledek povodně podobné jako v roce 2013 nemůže regulace na hrázi zabránit, jen lze s větším předstihem občany informovat a eliminovat některé škody na majetku. Na několika místech u Botiče v Hostivaři byly pouze instalovány odečtové průtokové latě.

Vodohospodářsky se situace od června 2013 nijak nezměnila. Naopak.

Pro obyvatele pod hrází se připravuje ještě její zhoršení, a to nový obtok přehradní hráze, který v případě kritické situace přivede do Botiče pod hrází dalších až 5m3 průtoku navíc. Z vodohospodářského pohledu pochopitelné opatření k ochraně sypané hráze před jejím protržením. Že by ale důsledky tohoto opatření měly doprovázet úpravy pod hrází? Proč? Škody na obecním majetku z poslední povodně zaplatila EU a škody na majetku občanů město nebolí. Jsou to přece jen dvě stovky voličů. Hlavní město Praha nijak nepokročilo v systému včasného varování, koordinace s Povodím Vltavy na horním toku Botiče ani preventivním sledováním a vyhodnocováním protipovodňových stavů na pražských potocích, kde byla situace často velmi odlišná a individuální od povodňové predikce na Vltavě. V původním záměru realizovat vlastní systém včasného varování pro Hostivař MČ Praha 15 nepokračuje.

Zcela bez řešení zůstává přítok Botiče pod hostivařskou přehradou, tj. Košíkovský potok a jeho neregulované retenční nádrže. Tento potok byl hlavní příčinou povodňových škod v Hostivaři v roce 2002.

Zcela bez řešení zůstává zvýšení retenčních ploch, zejména nových nádrží, v povodí Botiče nad hostivařskou přehradou (kompetence Lesy hl. m. Prahy a Povodí Vltavy s.p.). Koncept nových nádrží existuje již 50 let.

Základní údaje:

1. Ucelená studie protipovodňových opatření na Botiči v obydlených oblastech Hostivaře z roku 2014

Zadavatel studie: Městská část Praha 15, Autoři studie: PK Flora a D-plus a.s.
Důvody: povodeň z roku 2002 a 2013 (škody v Hostivaři přes 150mil. Kč) a nedostatečná kapacita hostivařské přehrady čelit takto výrazným povodňovým stavům.
Odhad investičních nákladů všech protipovodňových opatření dle studie: 80-100 mil. Kč

Botic maly
obrazový zdroj: web MČ Praha 15

Podrobnější informace o etapách studie:
Studie je rozdělena do šesti etap, tři z nich (D1, D2 a D5) rozpracovala MČ Praha 15 (nyní zastaveny), k realizaci zbývajících etap (D3, D4 a D6) je kompetentní hlavní město Praha. Studie doručena zastupitelům HMP v dubnu 2014. Hlavní město Praha již rok a půl neučinilo pro rozpracování etap studie do dalších projektových stupňů (územní rozhodnutí a stavební povolení) nic.

Studie obecně vyřešila matematickým modelem průchod velké vody (83m3/s.-ekvivalent povodně z r. 2013) obydlenými oblastmi Hostivaře bez škod na objektech.

Technické provedení etap najdete ZDE.

 

2. Stav řešení dalších požadavků MČ Praha 15 - ze Zprávy o povodni ze srpna 2013

Obecný požadavek Mimo výše uvedených návrhů na protipovodňové úpravy na toku je jasné, že účinek jakýchkoli úprav v záplavovém území může být negován nejen manipulací na hostivařské vodní nádrži, ale také neřešením problémů v povodí Botiče. Požadujeme jako součást komplexního řešení včasnou predikci a informovanost o možných povodňových stavech (systém včasného varování) mezi správci povodí Botiče, odborem krizového řízení MHMP a Městskou částí Praha 15.

Návrhy vůči hl. m. Praha:

 • realizace a pomoc při financování odstranění starých navážek, zkapacitnění toku Botiče a protipovodňové úpravy v úseku Kozinovo nám. – jez Marcela – etapy D1, D3 a D5 - nerealizováno
 • zvýšení průtočného profilu mostů v ulici Pražská – K Horkám a na Kozinově náměstí – etapy D4 a D2 – nerealizováno
 • rozšířeni retenčního prostoru podél toku Botiče v obydlených oblastech Hostivaře – etapa D6 – nerealizováno
 • vybudování retenčních prostor a zajištění regulace Košíkovského potoka včetně odečtu průtoků – odečet průtoků realizován instalací latí, ostatní nerealizováno
 • obnovení provozuschopnosti retenční nádrže pod sídlištěm Košík - nerealizováno
 • provést koordinovanou aktualizaci povodňových plánů HMP, správních obvodů (MČ Praha 1-22) a malých MČ (Praha 23-57) a správců povodí - nerealizováno
 • upravit Manipulační a provozní řád VD Hostivař v návaznosti na analýzu kritických srážkových podmínek a retenční schopnost VD Hostivař z důvodu ohroženi hráze vodního díla zahrnující mimo jiné i nepřetržitou službu na VD – upraven manipulační a provozní řád a realizována nepřetržitá služba, ostatní nerealizováno
 • zpracovat model vývoje situace při zvláštní povodni - nerealizováno
 • zavést systém preventivního upouštění – realizováno v rámci úpravy manipulačního a provozního řádu Lesy hl m. Prahy

Návrhy vůči Povodí Vltavy s.p.

 • zvýšení retenční schopnosti Botiče nad jezem v Petrovicích (toto opatření považujeme za nezbytné a klíčové k ochraně obydlených částí hl.m.Prahy podél toku Botiče zejména v případech přívalových srážek - citace ze zprávy o povodni MČ Praha 15) – nerealizováno
 • návrhy na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služba, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toku, zlepšení komunikace) – v obecné rovině přislíbeno

S ohledem na výše uvedené a na „pozměněné personální vztahy“ v odborech krizového řízení hlavního města Prahy a MČ Praha 15 je představa nové, obdobné situace, jaká nastala v roce 2013 spíše noční můrou než iluzí, že se lidé z takové živelné katastrofy přece musí poučit.

Redakce iZITRA.info a Michal Frauenterka

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba