INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
Botic maly STUDIE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBYDLENÝCH OBLASTÍ HOSTIVAŘE tak, jak byla zpracována pro účely výstav, které v roce 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 prezentovala veřejnosti ucelený projekt ochrany hostivařských obyvatel před opakujícími se povodněmi.
Po povodni v roce 2013 byly návrhy opatření modifikovány tak, aby se i takto ničivá vlna, po realizaci všech opatření, udržela v korytě nebo jeho přilehlých březích (bermách) bez vážných následků pro obyvatele žijících podél toku Botiče.
Projekt je rozdělen do šesti etap. Protipovodňové úpravy jsou navrženy kombinací přírodních úprav okolí toku Botiče a trvalých stavebních úprav se zařazením aktivních prvků protipovodňové ochrany. Projekt byl v roce 2014 předán zastupitelům hlavního města Prahy s výzvou k řešení situace obyvatel Hostivaře, ohrožených opakovanými povodněmi na Botiči.
Celistvou podobu projektu najdete níže.
POV OBR2
  Přirozený meandrovitý tok potoka, v řešeném území, je v současné době fixován v sevřeném korytě s břehovými porosty, což bylo způsobeno v minulosti postupným zavezením údolní nivy stavební navážkou při výstavbě okolní zástavby.
   
  Návrh protipovodňových opatření na toku Botiče v oblasti Hostivaře se zpracovává postupně již od roku 2005, koncepce těchto úprav je stanovena v součinnosti se správcem toku a vychází ze záměru přiblížit okolí koryta původnímu stavu před zavezením údolní nivy.
 
  Navržené  řešení navazuje na celkový koncept revitalizačních protipovodňových opatření na Botiči, kdy je protipovodňová ochrana řešena formou zkapacitnění a zároveň zpřírodnění koryta vodního toku.
 
  Řešená oblast toku Botiče v prostoru Hostivaře je specifická. Koryto řešeným územím protéká rovinatým terénem, v celé délce meandruje a zástavba je místy situována v těsné blízkosti koryta. Dominujícím problémem této oblasti je nekapacitní silniční mostní objekt v ulici K Horkám. 
Vzhledem k těmto skutečnostem nelze řešit protipovodňovou ochranu pouze formou rozšíření koryta, ale jako kombinaci zkapacitnění potoka, zkapacitnění objektů na toku a protipovodňových stěn a úpravou břehových porostů. Protipovodňová opatření jsou navržena se současnými trendy uplatňovanými při revitalizaci prostředí.
 
Cílem tohoto projektu je ochránit zastavěnou část Hostivaře před nepříznivými účinky povodní (Q100).
 
Botic maly

PŘEHLEDNÁ SITUACE 

MČ Praha 15 řeší protipovodňová opatření na toku Botiče komplexně v zastavěné části Hostivaře od meandru u sportovišť SK Hostivař / ř. km 10,752 / až po Hostivařskou přehradu.
   Část protipovodňových úprav je již navržena, jedna menší již realizována v roce 2010 v prostoru mezi ZŠ Hostivař a Kozinovým náměstím (ř. km 11,112 – 11,206). Zde bylo provedeno rozšíření koryta a úprava břehových porostů. V roce 2011 bylo vydáno stavební povolení na další část úpravy toku pod areálem školy ZŠ Kozinova (ř. km 10,752 – 11.112).
   Na základě negativních vlivů povodní na tuto oblast roku 2013 přistoupila MČ Praha 15 ihned k operativnímu řešení a zajistila zpracování studie, která dořešila návrh opatření ve zbylých částech koryta a jeho okolí.

Tato studie řeší problematická místa na vodním toku Botič a předkládá návrh na zprůchodnění koryta vodního toku a zvýšení jeho kapacity v ř. km 11.206 – 11.918 (tj. od Kozinova náměstí přes silniční most v ulici K Horkám po jez v ulici U Břehu).
 
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ETAP
Koryto Botiče je pro přehlednost rozděleno do šesti dílčích navazujících etap značených D1 až D6.
 
ETAPA D1 – ř. km 10,752 – 11,206 - ETAPA POD KOZINOVÝM NÁMĚSTÍM I.
 D1 vykres
Úprava ř. km 10,752 – 11.112 – oblast u ZŠ Kozinova a SK Hostivař. Návrh úprav je zpracován projekčně, je vydáno stavební povolení a MČ Praha 15 předložila tuto etapu k financování přes fondy EU. Odbor evropských fondů HMP projekt v roce 2014 nepodpořil, MČ Praha 15 se proti rozhodnutí odvolala.

V protipovodňovém úseku ř. km 10,752 až 11,112 jsou zahrnuty do celkové koncepce úpravy okolí chráněného krajinného území Meandry Botiče, kterou zajišťuje MČ Praha 15 pod názvem „Otevřené oddechové území Meandry Botiče“. V rámci návrhu úprav této oblasti se bude realizovat i nové komunikační propojení, pro chodce a cyklisty, Kozinova náměstí s Toulcovým dvorem a se sportovní oblastí kolem areálu SK Hostivař, až po nově plánované zastávky MHD u nákupního centra Park Hostivař. Propojení oblasti druhého břehu Botiče bude vedeno přes novou lávku. Je počítáno i s revitalizací školního sportovního areálu ZŠ Hostivař. V daném úseku Botiče jsou navrženy úpravy koryta, které především spočívají v odtěžení navážek na levém břehu Botiče, které zde vznikly v průběhu demolice domkářské zástavby a při výstavbě sídliště Košík.
Odstraněním stavebních navážek z nivy potoka dojde ke zvětšení průtočné plochy při povodňových průtocích, umožní se rozliv a snížení rychlosti proudící vody. Při zvýšeném stavu vody se výrazně omezí škody na majetku. 
Dále se zvýší členitost stávajícího břehu v podélném i příčném směru a vzhled koryta se tak přiblíží původnímu, přirozenému stavu. Rozšířené litorální pásmo bude sloužit živočichům a rostlinám, které jsou svázané s tímto vodním prostředím. 
Navržené terénní úpravy se liší v jednotlivých úsecích řešeného koryta, podle rozsahu odtěžby. S likvidací navážek je spojeno vytvoření a následná úprava břehové lavice, vybudování zálivů a mělkých tůní, které jsou důležité pro rozvoj obojživelníků a bezobratlých živočichů.
Úprava vyvolá dílčí potřebu přeložek stávajících inženýrských sítí. Navrženo je ponechání několika ostrůvků se stávajícími dřevinami. Do vlastního koryta Botiče v celém řešeném úseku nebude zasahováno a bude ponecháno ve stávající podobě. Navržená dřevěná lávka pro pěší přes Botič bude sloužit pro spojení nové části stezky podél Botiče a nové části stezky podél sportovního areálu do oblasti podél ulice Švehlova. Mostek je určen především pro pěší a cyklisty, bude dimenzován tak, aby v případě potřeby sloužilo toto propojení i vozidlům bezpečnostních pohotovostních složek.
   
  ETAPA D2 – ř. km 11,206 - 11,360 - ETAPA POD KOZINOVÝM NÁMĚSTÍM II.
d2
Oblast Kozinovo náměstí. V roce 2014 byla zadána projektová dokumentace pro získání územního rozhodnutí, která zahrnovala i návrh rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice. (pozn.red. - projekt aktuálně zastaven).
Stávající objekt bývalé hasičské zbrojnice je posledním původním objektem staré zástavby na Kozinově náměstí. Objekt byl původně postaven do centra Kozinova náměstí, které původně mělo tvar podlouhlého trojúhelníku na břehu Botiče a sloužil jako zázemí hospodářské správy v obci. Objekt pravděpodobně od doby výstavby z konce 19. století sloužil pro zázemí hasičského sboru v Hostivaři, jak o tom dokládá kronika Sdružení hasičů.

Pro potřeby požárního sboru byl objekt využíván až do 90. let minulého století a následně je pronajímán soukromým osobám a v současnosti slouží ke skladovým účelům.
 
MČ Praha 15 plánuje rekonstruovat tento objekt a využívat ho jako centrum střetávání návštěvníků Prahy 15 s místními v oblasti Staré Hostivaře.
Objekt leží při stezce, vedoucí Přírodní památkou Meandry Botiče z oblasti Trojmezí od Záběhlic směrem k Hostivařské přehradě a dále do Průhonic. Součástí této rekonstrukce by měla být i revitalizace okolí objektu.
Revitalizované území s objektem Café galerie by se mohlo stát centrálním výchozím bodem pro prohlídku památkové zóny Staré Hostivaře. Rekonstrukce objektu se připravuje v návaznosti na protipovodňová opatření, která připravuje MČ Praha 15 v této nejvíce postižené oblasti Hostivaře při povodni v červnu 2013. V rámci revitalizace území se předpokládá v návaznosti na tok Botiče odebrání části dvora a vytvoření bermy, která by měla umožnit rozlití velké vody a snížení hladiny toku v oblasti „brodu“ pod lávkou pro pěší. Tímto opatřením by měly být ochráněny domy v zaústění Kozinovy ulice směrem do ulice Pražské. V rámci rekonstrukce zůstane zachován pouze hlavní objekt při automobilové točce na Kozinově náměstí a oba zadní objekty, včetně ohradních zdí, budou zbourány. Tím dojde k obnovení náměstí do původní velikosti z počátku 20. století.
Základní myšlenkou rekonstrukce objektu je jeho celková revitalizace, spočívající především v otevření doposud nepřístupného areálu směrem k jeho okolí. Pro nalezení nové funkce se jeví jako nejpříhodnější volba umístění menšího víceúčelového společenského zařízení. V přízemí objektu by měla vzniknout menší kavárna s cukrárnou, doplněná přistavěnou zimní zahradou, sloužící zároveň jako galerie a venkovní terasou. V této kavárně by bylo možno sezónně pořádat různé kulturní akce a společenská setkání pro menší počet návštěvníků (výstavy, koncerty, akce pro rodiny s dětmi, sváteční programy, apod.). V upraveném podkroví objektu vznikne menší společenská místnost (klubovna), která poskytne zázemí zájmovým spolkům a sdružením v okolí (např. kroužky pro děti a mládež). Střecha zimní zahrady bude upravena jako nekrytá terasa, umožňující v letních měsících venkovní posezení s atraktivním výhledem na tok Botiče a okolní historickou zástavbu.
Okolí objektu bude parkově upraveno a doplněno jednoduchým dětským hřištěm. V bezprostřední blízkosti, na vlastním pozemku, budou vybudována čtyři odstavná stání pro potřeby kavárny a odstavná plocha pro jízdní kola cyklistů, kteří využívají přilehlou cyklostezku. Venkovní úpravy doplní v klidové části areálu terasa, částečně vykonzolovaná nad údolí Botiče, která poskytne příjemné posezení se zajímavým výhledem na dochovanou přírodní část vodního toku. V rámci této terasy (jako součást zábradlí) budou umístěny informační panely, přibližující zájemcům environmentální problematiku protipovodňové ochrany území a historický vývoj zástavby Hostivaře ve vztahu k přírodním podmínkám a vodním tokům.
   
ETAPA D3 – ř. km 11,360 – 11,533 – ETAPA OBLAST STARÁ HOSTIVAŘ
 d2 a d3
Úsek ř. km 11,360 – 11,533 – oblast od stávající betonové lávky pro pěší až po most v ul. K Horkám prochází územím Staré Hostivaře, které je památkově chráněno. (pozn.red. - projekt aktuálně zastaven)

  Na pravém břehu je nejširší rozšíření, a tím i největší zásah do soukromých pozemků a objektů navržen zejména na parcele č. 213, kde je uvažováno s vytvořením bermy široké až 16 m. Toto snížení terénu má velký hydraulický význam, odvádí vody od silničního mostu v ul. K Horkám. Rozšíření koryta na pravém břehu má za následek i posunutí stávajících plotů. Stávající ploty jsou navrženy nové, tzv. plnostěnné. Za nově vybudovanou bermou je navržena v ř. km 11.182 až po 11.430 protipovodňová stěna ve formě plnostěnného zděného plotu v délce cca 130 m o max.výšce 1,5 m.
  
Ochranu ul. Kozinova před náhodnými stavy, které nebylo možné modelem nasimulovat, je možné řešit pouze mobilními stěnami či zábranami. Na levém břehu není možné vzhledem ke stávajícím zdem a přilehlým komunikacím navrhnout výrazné rozšíření koryta. K rozšíření dojde pouze v místě u Kozinova náměstí, kde bude odebrán část břehu až po objekt bývalé „hasičárny“. Tímto opatřením se zvětší průtočná kapacita před stávající betonovou lávkou a vytvoří se prostor pro rozliv.
Úpravy na levém břehu lze rozdělit na dvě části. V první části v ř. km 11.408 až 11.500 je navržena protipovodňová úprava s využitím stávajících zdí, které je nutno předem posoudit z hlediska jejich stability. Pokud budou tyto zdi vyhovovat, pak budou využity jako protipovodňová opatření. Pokud tyto zdi nevyhoví, musí se protipovodňová stěna umístit na plášti přilehlých staveb a plotů. Výška této stěny by pak byla od 0 až po 1,9 m. V ř. km 11.321 až 11.408 je vzhledem k úzkému profilu koryta a přilehlé komunikace navržena protipovodňová stěna, která nahradí současné neprůhledné oplocení přilehlých parcel. V místě vjezdů a vstupů budou vybudovány protipovodňové mobilní stěny sestávající ze zabudovaných „U“ profilů v oplocení a z mobilních lamel, které budou do profilů zasouvány. Stejným způsobem bude chráněna i ulice Domkářská na obou stranách.

SOUHRNNĚ ETAPA D2 + ETAPA D3: Návrh protipovodňových opatření v tomto úseku jsou nejkomplikovanější etapy zejména s ohledem na soukromé pozemky a souvislou stávající zástavbu a komunikace. Opatření jsou navržena jako kombinace následujících protipovodňových a revitalizačních opatření:

• zkapacitnění koryta jeho rozšířením na levém břehu
• úpravou pravého břehu s vybudováním plnostěnných plotů
• úpravou stávajících zdí a oplocení přilehlých nemovitostí na levém břehu
• vytvořením mobilních protipovodňových zábran a stěn

Oblast Staré Hostivaře až k mostu K Horkám - PPO I. Etapa – studie vypracována a předána hlavnímu městu Praha v souhrnné žádosti o její realizaci. (pozn.red. - projekty aktuálně zastaveny)
   
  ETAPA D4 – ETAPA ZKAPACITNĚNÍ MOSTU K HORKÁM
 d4

Zkapacitnění mostu včetně vyvolaných investic. Zkapacitnění mostu je NEZBYTNOU PODMÍNKOU pro celé navržené protipovodňové opatření. V současné době most významně ovlivňuje průtokové poměry. Vlivem malého průtočného profilu vzdouvá most hladinu a snižuje průchod Q 100, čímž dochází mimo jiné i k zatopení mnoha okolních nemovitostí na Hostivařském náměstí a po obou březích Botiče. Studie vypracována a předána hlavnímu městu Praha v souhrnné žádosti o její realizaci.
(pozn.red. - projekt aktuálně zastaven)

Z hydraulického hlediska je nutné postavit nový most, který bude mít širší průtočný profil a spodní hranu mostovky min. 1m nad úrovní hladiny nejvyšší zaznamenané přirozené povodně 2. až 3. 6. 2013.

V současné době je spodní hrana mostovky ve výšce 229,75 m n. m., požadovaná výška mostovky na Q 2013 je 231,15 m n. m. Spodní úroveň mostovky je třeba zvýšit o 1,4m.
Prodloužení mostu a jeho zvýšení vyvolá nutnost úpravy okolního terénu tak, aby byly zachovány všechny současné dopravní vazby na upravovaný úsek komunikace K Horkám. Bude nutno výškově a dispozičně upravit Hostivařské náměstí tak, aby byl nájezd na most plynulý. Na Hostivařském náměstí je navržena okružní křižovatka, na kterou budou připojeny ul.Hostivařská, Pražská, K Horkám a nově je navržen i vjezd na pozemky a k objektům jižně pod ul. K Horkám. Nově je navrženo i dopravní napojení objektů severně od ul. K Horkám. K objektu na parc. č. 304/19 bude nové dopravní napojení a realizace kruhové křižovatky. S nimi spojené úbytky parkovacích stání budou zajištěny z části na nově budovaných parkovacích stáních, oboustranně podél příjezdu a z části na začátku ulice Hostivařská. Vjezd na parkoviště hotelu Selský dvůr bude z důvodu robustnější mostní konstrukce posunut. 
   
ETAPA D5 – ř. km 11,533 – 11, 918 – ETAPA OBLAST NOVÁ HOSTIVAŘ
 d5

Oblast od mostu K Horkám až k jezu na úrovni křižovatky ul. U Břehu x U Potoka. Za účelem zkapacitnění koryta Botiče je navrženo na pravém břehu vytvoření obtoku v místě stávající louky pod bytovými domy v ul. Hostivařská vytvořením tzv. bypassu. (pozn.red. - projekt aktuálně zastaven)

Odebráním terénu bude vytvořena terasa, která umožní rozliv v případě povodně a umožní průchod xletých vod nově vytvořeným profilem.

Na vyšší terase mezi hladinou toku a vytvořeným bypassem bude upravena trasa stávající stezky navazující na lávku pod hotelem Selský dvůr.

Lávka bude výškově upravena. Stávající zeď pod objektem na parc. č. 304/19 bude posouzena a případně upravena.

Na protějším, levém břehu je navrženo pod hotelem Selský dvůr plnostěnné zábradlí výšky 1,10 až 1,50 m, ve kterém bude zachován stávající otvor pro průchod z lávky pro pěší.

Pro dosažení plného efektu navržených úprav je nezbytně nutné provést zkapacitnění silničního mostu v ulici K Horkám (etapa D4).

   
ETAPA D6 – ř. km 11,918 – 12,900 – ETAPA U BŘEHU
 
d6

Oblast od křižovatky ul. U Břehu x U Potoka – Hostivařská přehrada – etapa je rozdělena do dvou částí, kde první část (mobilní protipovodňové zábrany) jsou pořízeny MČ Praha 15. Projektovou přípravu druhé části (odstranění navážek z levého břehu a vyčištění koryta) zajišťuje MHMP.

Tato etapa je rozložena do dvou částí, a to zejména z důvodů rychlé reakce na budoucí možné ohrožení obyvatel žijících v obytné zástavbě podél Botiče v ulici U Břehu v úseku ř. km. 11,918 – 12,900 od ulice Nad Botičem po restauraci Pod Hrází.

ČÁST PRVNÍ - Mobilní protipovodňová ochrana
S ohledem na nízkou výškovou úroveň pravého břehu Botiče je možné obytnou zástavbu chránit mobilními protipovodňovými zábranami tak, aby jejich umístění podél břehu Botiče ochránilo i komunikaci U Břehu jako evakuační cestu do výše položených míst Nové Hostivaře. S přihlédnutím k charakteru vytvoření povodňového stavu na Botiči je jednoduchá a rychlá instalace klíčem k účinné ochraně obyvatel. (pozn. red. : mobilní ochrana pořízena v roce 2014)

ČÁST DRUHÁOdstranění navážek z levého břehu Botiče
Tento dlouhodobý projekt řeší hlavní město Praha a jeho základem je vytvoření mohutného retenčního prostoru v úseku jižně od zahrádkářské osady po rybářskou klubovnu u ulice V Nové Hostivaři. Mimo výrazného zásahu do chráněné oblasti Meandry Botiče je dosud velkou překážkou dohoda s desítkami vlastníků pozemků, volba způsobu odtěžení břehů a vyčištění koryta Botiče bez poškození okolí, odstranění překážek na toku a technické úpravy vyústění dešťových kanalizací svedených do Botiče. Právě z důvodu této časově a finančně náročné přípravy druhé části ochrany MČ Praha 15 přistoupila k rychle realizovatelné ochraně mobilními zábranami uvedené v části první.
Zadavatel studie: Městská část Praha 15 - roky 2013 až 2014, Autoři studie: PK Flora a D-plus a.s.
 
PRED OBR
PŘEDMLUVA VÝSTAVY
 
Vážení spoluobčané,
 
MČ Praha 15 pro Vás připravila výstavu komplexního řešení protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře.

  Po mnoha letech příprav se nám podařilo zpracovat souhrnný návrh, o kterém jsme přesvědčeni, že po jeho úplné realizaci dokáže ochránit zdraví a majetek občanů žijících podél toku Botiče.

  Návrhy na úpravy jsou průběžně konzultovány s vodohospodářskými odborníky a koordinovány s příslušnými odbory vlastníka a správce Botiče, tedy hlavním městem Prahou.

  V průběhu přípravy byla v červnu minulého roku Hostivař zasažena ničivou povodňovou vlnou, řada domů byla vážně poškozena a její náhlost a rychlost škody ještě násobila, jejich odhad se vyšplhal až na 100 mil. Kč.

Na základě této dosud nezaznamenané zkušenosti byly návrhy opatření modifikovány tak, aby i takto ničivá vlna byla, po realizaci všech opatření, udržena v korytě nebo jeho přilehlých březích (bermách) bez vážných následků pro obyvatele žijících podél toku Botiče.
Projekt zpracovaný MČ Praha 15 je rozdělen do šesti etap, které jsou hlavní částí této výstavy. Protipovodňové úpravy jsou navrženy kombinací přírodních úprav okolí toku Botiče a trvalých stavebních úprav se zařazením aktivních prvků protipovodňové ochrany.
Ochrana obyvatel podél toku Botiče není v naší kompetenci, tu má hlavní město Praha. Je ale naším zájmem a prioritou. Budeme apelovat na vlastníka a správce, protože zájmy našich občanů jsou stejně důležité jako občanů žijících podél Vltavy.
Tři připravované etapy leží také na svěřeném majetku Městské části Praha 15, kde je i v našich možnostech tyto plány spolufinancovat a dovést až k jejich realizaci. MČ Praha 15 již na tyto etapy vyčlenila v souhrnu 11,75 mil. Kč. Předpokládaná souhrnná hodnota všech opatření je ale odhadnuta na 80 - 100 mil. Kč a tak velké finanční prostředky nejen nemáme, ale ani je ze zákon a nesmíme vynaložit. Zástupcům hlavního města Prahy budou návrhy těchto komplexních protipovodňových opatření předány v dubnu 2014.

ÚPLNÉ ŘEŠENÍ
Mimo zde prezentovaných návrhů na protipovodňové úpravy na toku je už jasné, že účinek jakýchkoli úprav v záplavovém území může být negován nejen manipulací na hostivařské vodní nádrži, ale také neřešením problémů v povodí Botiče. Požadujeme jako součást komplexního řešení včasnou predikci a informovanost o možných povodňových stavech (systém včasného varování) mezi správci povodí Botiče, odborem krizového řízení MHMP a Městskou částí Praha 15.

CO TAKÉ NAVRHUJEME:
Na hostivařské nádrži:
• revizi manipulačních plánů hostivařské nádrže a preventivní odpouštění nádrže v případě ohrožení
• propracované a včasné varování občanů 
• obnovení nepřetržité služby hrázného Na Košíkovském potoce:
• nastavení manipulace průtoku Košíkovského potoka v nádržích na jeho horním toku
• dostavbu 3. retenční nádrže
V povodí Botiče nad hostivařskou nádrží:
• revizi způsobu vypouštění dešťových vod do Botiče nad hostivařskou nádrží, kde rozsáhlá výstavba v jeho horním toku, zejména ve Středočeském kraji, způsobuje opakovaně obrovský bleskový přítok do nádrže a tím následně krizové situace ve čtyřech pražských městských částech. Souhrn těchto krátkodobých i střednědobých požadavků MČ Praha 15 jsme již v srpnu minulého roku, tedy dva měsíce po fatální povodňové vlně, předali kompetentním orgánům.
Vážení spoluobčané, Botič nám v uplynulých letech ukázal, že není jen malým potůčkem, ale předvedl, že umí být pořádným vodním živlem, který dokáže ohrozit nejen majetky, ale i zdraví a životy obyvatel v jeho povodí.
Jak je výše zmíněno, Městská část Praha 15 již dlouho usiluje o prosazení protipovodňové ochrany Botiče. Budeme se i nadále zasazovat o realizaci výše uvedených záměrů na kompetentních místech a tato výstava je prvním krokem k jejich prosazování v celé jejich šíři a komplexnosti.

Ing. Pavel Klega
starosta Městské části Praha 15
2014

zdroj: MČ Praha 15  
BAN PODP1 ban roz kostka

A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 17.1.2022

Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark